handelsstad 'Je moeteen beetje gek zijn' Circuit De Bargen is klaar voor cross k 'Aftreden Hoekert meest elegante oplossing' Het Weer De Elburger Courant: toont een eigen gezicht! Nieuwsblad voor de Noordwest- Veluwe. Verschijnt wekelijks op vrijdag. CB tidmimuiu gemeentehuis Inbraken in Doornspijk OOGMETING Partijbesturen D66 al voor verkiezingen gewaarschuwd VAN VOOR 1291 GEEN PAPIER GEVONDEN MET PLAATSNAAM Ex-medewerker Flevohof bestraft voor fraude Gemeente Elburg bezorgd over mogelijke verhuizing Palty BV Commissie stemt in met ontwerp kloostertuin door Kleusien Mógelijk vorgl Auto gestolen Vandalen gepakjt 4 ■T VRIJDAG 22 MAART 1991 jjeJAARGANGno.12 Utgaw: Boom Pets, Meppel Bureau Eltxirg: Vsdipoorlstraat 29; poslbus 24,8080 AA Elburg «05250-1247 Lossenumrners 1,40 Voor uw: aan- en verkoop onroerend goed hypotheken taxaties _verzekeringen MAKELAARDIJ PONSTEEN B.V. "HERENVELDWEG 6, T HAROE Tel. 05255-2063 - FAX 3170 Drie gemeenteraadsleden van de gemeente Oldebroek worden" by de raadsvergade ring van volgende week dinsdag in het zonnetje gezet vanwege hun twaalfeneen halfjarig gemeenteraadslid- maatschap. Het zy n de heren G. Doomwaard (CDA), J. Ten Hovei(SGP) en zijn par tijgenoot G. Polinder. Wet houder Doomwaard: 'Bur gemeester Hardonk zei ooit, dat als je echt actief wilt zijn in de gemeentepolitiek, je een beetje gek moet zijn. Dat klopt, maar wel in de goeie zin van het woord.' Polinder: 'Vroeger kon je nog wel eens iemand over de streep trek ken in een commissieverga-' dering. Tegenwoordig lijkt het wel of alles van te voren al in de fractievergadering wordt besloten. Het politie ke vuur is er wel een. beetje uit.' Ten Hove: 'Een SGP-er wil en kan niet van zijn prin cipes afstappen. Ik mag de norm van Gods woord niet loslaten, want anders héb ik als SGP-raadslid geen be staansrecht meer.' Breed draagvlak voor stappenplan Verwarring rond uitbreiding Poolshoogte over de mode DeFitrace DOORNSPIJK —Deze "week werd ingebroken in een woning aan de Rode Landsweg in' Doór- spijk. De dader verschafte zich toegang door het verbreken van een bovenlicht. Uit de woning werd een paar honderd gulden aan geld en enige cheques ont vreemd. In dezelfde nacht werd inge broken in een woning aan de Zui derzeestraatweg in Doornspijk. Hier klom de dad^r door een raam op de benedehverdieping. In deze woning wist hij een paar honderd gulden buit te maken. Door eèn omwonende werd rond het tijdstipvan dè inbraak een persoon gesignaleerd, 30 35 jaar oud, 1.90 1.95m lang, smal doch atletisch postuur met blond haar. Ywoedng ratais mentonis «ywfafers «ratoringen t Meidoornplein 19-Wozep Tel. 05207-4330. (Adv. Ingez. Med.) ELBURG Het D66- raadslid W. Hoekert heeft dè plaatselijke afdeling van die partij nog niet officieel laten weten, dat hij geen afstand doet van zijn raadszetel. De brief die men hem zond met het verzoek om af te treden was gisteren nog niet beant woord. Het afdelingsbe-r stuur is alleen "via de krant op de hoogte gesteld van zijn voornemen door te gaan, in geval van royement uit de partij op persoonlijke titel. Vanmiddag hebben Hoekert en afdelingsvoorzitter J. Mönch iéder afzonderlijk een gesprek met een afgevaardigde van het landelijk hoofdbestuur en van het regiobestuur van D66. Daar in zullen die vertegenwoordi gers hem nogmaals verzoeken afstand te doen van de raadsze tel, als de 'meest elegante oplos sing'. Het afdelingsbestuur zond op verzoek van hogerhand al een brief i^aar regionale be stuur, met argumenten waarom men vindt dat Hoekert niet meer (voor D66) kan functione ren in de plaatselijke politiek. Mevrouw Q. Lensvelt uit Apeldoorn trad deze week af als voorzitter van het regionaal be stuur, maar zal de affaire Hoe kert nog verder behandelen. Zij wilde? gisteren niet op de opt- moetingen van vanmiddag vooruitlopen, omdat zei 'open de gesprekken wil ingaan'. De delegatie zal na de gesprekken van vanmiddag een advies uit brengen aan hét hoofdbestuur, dat over een eventueel roye ment zal beslissen. Mevrouw Lensvelt'bevestig de, dat het regio-bestuur al vóór de gemeenteraadsverkiezingen in maart 1990 door iemand van de PvdA in Oldebroek was ge waarschuwd, welke risico's D66 met de kandidaat zou lo pen. In die gemeente was Hoe kert tot 1982 raadslid voor de sociaal-democraten en besloot men hem bij gemeenteraads verkiezingen niet op een vér- kiesbare plaats te zetten. Hoe kert had toen eveneens privé- problemen. Volgens mevrouw Lensvelt heeft zij Hoekert toen in overweging gegeven om af delingsvoorzitter, in plaats van lijsttrekker te worden. Dat wil de hy niet en de plaatselijke af deling gaf hem 'het voordeel van de twijfel'. De vertegenwoordigster van het regio-bestuur bevestigde de goede relatie met Hoekert, zoals hij die vorige week in deze krant noemde. 'Dat hebben wij met alle mensen die in Elburg actief zijn voor de party. Wy hebben ook geen ruzie met hem. Hij heeft steeds beter schap,beloofd.' Na Hoekert spreken de D66- vertegenwoordigers vanmid dag met afdelingsvoorzitter Mönch. Hij had de hogere D66- besturerï verzocht om bij het gesprek met het raadslid aan wezig te mogen zijn, 'om bewe ringen die niet waar zyn te kun nen weerleggen'. Of men dat op verzoek van Hoekert heeft ger weigerd, of uit eigen overwe gingen, was-Mönch niet duide lijk. Naar aanleiding van de uit spraken van Hoekert, vorige week in djsze en andere kran ten, dat in de ledenvergadering waarin'het vertrouwen in hem werd opgezegd geen unaniem besluit was gevallen, deelden alle leden desgevraagd mee nog steeds' achter die beslissing te staan. In die bewuste vergade ring verscheen het raadslid zelf niet. Ook vond geen van de le den 'op het verkeerde been te zijn gezet' döor voorzitter Mönch o$jdoor de nummer 2 van de lijstfcmevrouw B. Hem ming. Één ven de afdelingsle den vond weKdat-Hoekert nog één kans ob/'weerwoord ten overstaan #i de leden kon .worden gegeven. ELBURG Het is vol gende week woensdag, 27 maart 1991, precies zeven honderd jaar geleden, dat Elburg voor het-eerst met name als Handelsstad ge noemd wordt. Graaf Floris V gaf op die datum tolvrij heid aan Harderwijk en Elburg. Zo konden beide steden onbekommerd handel drijven met Hol land, Zeeland en Fries land. Natuurlijk bestond Elburg voor die bewuste datum ook al. Schepen bouwen en han del drijven ver van huis is niet iets wat zo maar van de ene dag op de andere gebeurt. Maar van die periode van voor 1291 is geen snipper pa pier teruggevonden waarop de naam Elburg voorkomt. Het jaar 1233 dat algemeen als startpunt voor de stad El- bifrg wordt genoemd, berust op een 'vervalste' oorkonde van H.G. Haasloop Werner. Hy meende —op goede gron den— dat Elburg gelijk met Am- hem stadsrechten had gekregen, van graaf Otto II. Omdat de origi nele akte van Elburg ontbrak, nam hy in alle argeloosheid de stadsrechtoorkonde van Am- hem als voorbeeld en vulde in plaats van Arnhem de naam van Elburg in. Op grond van dit docu ment heeft Elburg in 1983 uit-^ bundig het 750-jarig bestaan' kunnen vieren. Vanaf 27 maart 1291 is de groei van Elburg als koopstad specta culair te noemen. Mr dr G. Weste rink wordt zelfs lyrisch als hij de ze groei beschrijft in zijn boekje De Ellestraat in Elburg. 'Voor 1291 groeit Elburg onopvallend als een bol van een bolgewas in de zomer. Ze verzamelt een hoe veelheid voedsel voor de bloem, die straks in het voorjaar uit de bol zal opschieten. Uit die bol is onverwacht een bloem voortge komen, zoals er meer één in Ne derland te zien is.' Loftrompet Nu is het de gewoonte, dat by een jubileumfeest niet alleen de loftrompet wordt gestoken, maar ook de draak met minder pretti ge eigenschappen van de jubila ris. Vandaar dit vervolg: Na de aanleg van de polder in 1956 is de haven snel van karakter veran derd. Men bekommerde zich niet meer om het gave zeelYont. De eeuwenlange vertrouwde aan blik van Kerk en Vischpoort is ruw verstoord door een onaan trekkelijke dwarsgeplaatste schuur.' Omdat de eerste kennisma king met Elburg zich naar de landzijde heeft verplaatst, zullen we deze waterkant van de stad verder met rust laten. Hoe ziet de kant eruit, die wekelijks voor duizenden mensen uit de nieuw bouw de toegangspoort vormt. Het eerste gedeelte van de &wol- scheweg vanaf de Zuiderzee straatweg is landschappelijk zeer de moeite waard. Achtereerivol- worden gaandeweg groter. Tot- gens zien we fraaie beuken, een dat het Zeer fraaie stadsbeeld van kronkelendbeekje met houten Kerk en Kasteel achter deze wan- bruggetjè, een rustiek tuinhuisje gedrochten is verdwenen. Geha- en veel groen en ruimte. vende vlaggen, wapperen trooste- A fL-nonruar 1°°5 hun boodschap uit: Hier AIKnapper staat uw supermarkt. Het ver- Maar dan komt na een flauwe dwynen van deze afschuwelijke bocht de grote afknapper. Oude, blikvanger zou alleen al een re- verminkte opslagloodsen uit hét den kunnen zyn om dit zevende begin van de eeuw doemen op en eeuwfeest uitbundig te vieren. Tegenover de Paterysstraat, In de hoek waar de beek de Zwol- sche weg verlaat, is een ideale plaats voor een fris, eigentijds le- vensmiddelenbedryf: Steeds weer dienen we er voor te zorgen dat de bol blijft leven en de bloem niet blijvend veriëpt. Zo, dan is het nu dé gelegenheid om alle ondernemende Elbürgers Gehavende vlaogen wap peren troosteloos hun bodd- schap uit: Hier staat uw su permarkt. van harte met hun koopstad te fe liciteren en ze veel gelukkige ja ren toe te wensen. F.B. (Adv. Ingez. Med.) 'ZWOLLE Omdat hy als (ex-)medewérker van de Flevo hof drie winters lang tot 1989 uit keringsfraude heeft gepleegd, is de 31-jarige J.J.H.S. uit Hatte- merbroek veroordeeld tot zestig -uur dienstverlening ter vervang ging van drie weken gevangenis straf. Politierechter mr. W. Mil tenburg halveerde daarmee de eis van officier van justitie mr.I. Vermeulen. S. was in de tyd dat hy by de Flevohof werkte gedurende de zomer in vaste dienst, 's winters liep hy in de WW, maar was wel oproepbaar. Om nu toch zyn uit kering te behouden en om te voorkomen dat die toelage min der zou worden, hevelde S. eerst uren over (van de ene week naar de andere). Tóen dat onopge merkt bleef, ging hy minder uren 'schrijven' dan hy daadwerkelijk had gemaakt, waardoor hy een te hoge uitkering ontving. In totaal zou een bruto-bedrag van veer tien mïlle teveel zyn uitbetaald aan S., die daarop inmiddels aan het terugbetalen is. OLDEBROEK Op het circuit De Bargen zal op Tweede Paasdag, 1 april de tweede wedstrijd van het Nederlands Kampioenschap zijspan worden verreden. De trainingen be ginnen 's morgens om 10.00 uur en de wedstrijden zullen om 13.00 uur beginnen. Voorafgaand aan dit grote spectakel op Tweede Paasdag werd deze week in d'Olde Dreiput op 't Loo een persconferentie gegeven door de Stichting Circuit Olde- broek. Onder de aanwezigen bevond zich onder andere wethouder G. van Dijk, een aantal sponsoren en enkele deelnemers, waaron der de wereldkampioenen zij span Benny Janssen en Frans Geurts van, Kessel. Zy zullen tweede Paasdag zeker acte de presence geven, en zullen als fa vorieten starten. Maar de krachtsverschillen in de zijspan nen zyn erg kleiri en ook Eimbert timmermans en" Eric Verliagen winnaars vorig jaar van het Ne- aan de start verschijnen en zij zyn er erg fel op ook dit jaar die ti tel weer in de wacht te slepen. Hét circuit, zo was de unanie me mening van alle aanwezige rijders, ligt er erg goed by, de baan is prima geprepareerd, en vooral de start zal erg belangrijk zyn. Omdat de Paasraces inHen- gelo dit jaar zyn verplaatst naar» mei hoopt de Stichtyj#-€flruit Oldebroek op een groot aantal bezoekers. Vorig jaar passeerden .«.*5 juui van uvk ubf.uvnua. derlands kampioenschap zullen meer dan vierduizend betalend* bezoekers de kassa. Riolering Het bestuur van de Stichting heeft de afgelopen maanden een enorme hoeveelheid werk verzet. Zo hebben zy bijna vyftienhon- derd meter riolering aangelegd, en is er, voor de deelnemers een speciale milieubewuste afspuit- plaats gecreëerd: waar cje moto ren afgespoten mogen wérden. Naast de zyspanraces komen ook de solo-motoren aan de start en daartoe werd een klasse gecre ëerd waarvoor alle Nederlandse senioren en internationalen zich in konden schrijven. Als trek pleister voor hen gold een flink .gevulde pryzenpot. Het animo Voor deze klasse bleek overwel digend en vrij wel de hele Neder- lahdse top ryeldde zich. Tweede Paasdag staan aan de start op circuit De Bargen onder anderen Klaas Hofstede uit Stap horst, Leo Combee, Carlo Hulsen, Johnny Slomp, Erik Schut, Jerry Klaaysen en Fran cois Schaftenaar. Deze wedstrijd is een der wpinigen waarin de 125cc, de 25Óc'c en de 500cc-mo- toren gelijktijdig in actie komen. Hele familie De motorcross in Oldebroek moet gezien worden als een sportevenement voor de hele fa milie. Daarom ook probeert de organisatie er alles aan te doen om het publiek het zo volledig mogelijk naar de zin te maken. Nöast uitgebreide eet- en (alco holvrije) drinkgelegenheden, is er weer voor gezorgd dat de jéiigd zich voor een zeer geringe vergoeding kan vérmaken in een zweefmolen en op de mini-quad- motoren, ELBURG By het gemeentebestuur van Elburg heerst be zorgdheid over een mogelyke verhuizing van de verenfabriek Palty BV. Directeur J. Stolk van dë firma houdt zichdësge- vraagd over de eventuele verhuisplannen op de vlakte Palty biedt werk aan ruim vyftig personen. Het bedrijf op het industrieter rein Kruismafen is volgens Stolk al een paar jaar met de gemeente in onderhandeling over de aan koop van grond, omdat het moet uitbreiden. Daartoe heeft het op de huidige stek geen mogelijkhe- den. Ook op de vraag of Palty in onderhandeling is over de aan koop van een ander terrein in een andere gemeente, geeft de direc teur geen duidelijk antwoord: 'We zyn al heel ver. We hebben haast een ander terrein gekocht. Zolang niets vast ligt, is alles mo gelijk.' Stolk wil niet zeggen in welke gemeente men een niéuwe ver- stigingsplaats zoekt. By vragen en opmerkingen, de afgelopen maanden in openbare vergade ringen van het Elburger gemeen tebestuur, viel de gemeente Dronten enkele kejren. Volgens Stolk is het personeel op de hoogte van de ontwikkelingen en gaan de werknemers 'gewoon mee'. Aanbod Wethouder A. Lok zegt dat de gemeente het bédrijf een aanbod heeft gedaan, maar daar nog geen antwoord op heeft ontvangen. 'De onderhandelingen zyn nog niet gesloten,' aldus het college lid. Een woordvoerder van de ge meente deelt mee dat Palty een optie heeft op grónd, die vrij komt door de geplande uitbrei ding van Kruismaten. Er loopt daarvoor een bestemmingsplan procedure, en omdat er tegen die wijziging nog geen bezwaren zyn ingebracht, verwacht men niet dat het langer dan nodig zal du ren, voordat het terrein bebouwd kan worden. Palty zou daar ech ter niet op Willen wachten. Lok: 'We streven naar uiterlijk het eind van dit jaar. We probe ren zoveel mogelyk bedrijven binnen te houden, dat is duide lijk.' ELBURG Voor de een was het prijskaartje eigenlyknog 'on acceptabel hoog', een ander vond dat by 'een mooi gemeentemuse um een tuin naar waarde hoorde'. Maar d$ commissie Openbare Werken en Verkeer adviseerde dinsdagavond positief over een ontwerp voor een nieuwe kloos tertuin in de binnenstad van El- burg. 'Ik zoü niet weten waar we nog pp kunnen bezuinigen, zonder het karakter van de tuin aan te tasten,' aldus wethouder Lok. Uitgangspunt by het ontwerp was, dat de tuin niet meer dan 75.000 gulden mocht kosten. 'En misschien kunnen we structu reel iets terug verdienen, als we de receptie op 30 april afschaf fen,' meende Reurink van Alge meen Belang. Andere voorwaarden waren dat de tuin een openbaar karak ter moet krygen, geschikt moet zijn voor muiltiftmctioneel ge bruik en voor gebruik door het aanpalende Gemeentemuseum, en dat de binnenplaats eep, park achtig karakter met historische elementen moet hebben. Gisteren (donderdag 21 maartVis om 16.02 uur de len te begonnen met wind van de westkant en hoog in de lucht dryven kleine windve ren. Die komen meer uit het, noordwesten en vertellen dat de wind daar gauw op aandraait. Noordwest is koud 'en buien van zee kó men dan vaak met hagel ver het land in. Sterke windvla gen doen de knoppen aan struik en boom openbarsten en Sis we een week verder zijn zal er al wel heel wat groen bijgekomen zijn. Maar noordwesten wjiidj die tegen de avond gaaf ligt 'gen, kan ook vorst in de nacht meebrengen, dus geen dingen in de grond die geen vorst verdragen kunnen. Overdag in de zon en uit de wind kan het heel aange naam zijn. Maar bedenk: maartse zon en wind in april, schend er zo menig konings kind. Het werkt in op de huid, die er droog en sproe tig van kan worden. Véél dames vinden sproe-" ten verschrikkelijk. Ik vind: het hoort gewoon bij bepaal de mensen. Maar ik zal u wat huismiddeltjes geven om sproeten te bestrijden: twin tig gram peterselie een uur laten trekken in één liter wa ter en de sproeten een paar maal per dag daarmee deppen. Sproeten worden ook minder zichtbaar als u ze dept met citroensap en brui ne vlekken en sproeten ver dwijnen ook als u ze vaak aanstipt met karnemelk. Verder is paardebloem en witlofblad goed tegen huid onzuiverheden. Ook viooltjes en madelief jes^ maar komt ^hthytwl plantaardigspul zoals het groeit te gebruikt*, een flesje Johannes is gemaakt van het Sint Jo- hanneskraid of zoals de La tijnse naam is de Hyperi cum. Uit die plant wordt een roodachtige olie gerent die heel geneeskrachtig is. Heel dun opbrengen, de huid neemt toch niet meer op en de roodachtige .kleur last j zich moeilijk verwijderen uit textiel. Een groot voordeel van Jo- hannesolie is, dat se niet al- 1 leen genezend voor de huid is, want heb je een stijve nek- of benen waar de gang uit is, .eenvoudig iets olie in de hand en flink wrijven over- de stijve plekken en dan liefst richting hart- Het is voor zoveel klachten goed. Zelf heb ik een flesje Jo hannes olie klaar staan als ik in de tuin ga werken. Even iets om de handen wrijven en ze laten zich later gemak kelijk schoon wassen, want onkruidsappen hebben dan geen toegang tot de huid. Er zijn veel eenvoudige middel tjes om de huid te bescher men, maar als u niet in staat bent uw kamerplanten tegen te felle voorjaarszon te be schermen, zet er dan scho tels met water onder. Dan kan de plant vocht aantrek ken en u kunt er meer van ge- BER!VAN DE BUNTE (Adv. Inge?. Med! ELBURG —Aan dé Vackenor- destraat in Elburg is in de nacht van zondag op maandag een bei ge Fiat Panda gestolen. By de zelfde woning werd het slot van de achterklep van een bedrijfsau to geforceerd, npt als een portier- slot en het slot Van de kofferbak geforceerd van een Opel Kadett aan de Hanzestraat. DOORNSPIJK —Tegen vijf jongeren van 16 tot 20 jaar, uit Doornspijk en Elburg, heeft de Elburger politie in de nacht van zaterdag op zondag proces-ver baal opgemaakt. Zij hadden klei ne Vernielingen gepleegd in Doornspijk. Het ging om het ver nielen van een bushaltebprd en het uit de bestrating halen Van te- gels. Als u zich nu abonneert op de Elburger Courant ontvangt u de krant de eerste drie weken gratis en krijgt u bovendien een handige rugtas cadeau. Adres: Woonplaats: Telefoon: (voor controle bezorging) Handtekening: Ikoetaalperhalf jaar 27,90doormiddslvan de toegezonden acceptgirokaart. De Elburger Courant is -zo gek nog niet. Deze bon in eenOPEN enveloppe sturen aan: Abonnementenadministratie Elburger Courant, Antwoordnummer 53,7940 VB Meppel. Een postzegel is niet nodig.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Elburger Courant | 1991 | | pagina 1