FLEVO-NATUUR OPENT IN MEI o|t Zwaluwenburg Kamper ereburger dr. Kolff werkt voort aan luchthart Tentoonstelling Filmagenda Naturisme uiting van vrijheid Eind deze maand een symposium Chr. Kunstakademie Kampen start met 75 studenten Binnen jaar eerste mens met kunsthart „Ook zonder bonkend hart kun je wel verliefd REGIONALE E.O.-BIJEEN- KOMSTIN KAMPEN Autobeurs zijn Expositie in RIJP Smedinghuis Kamermuziek Old Putten ,Rode haan' zorgde in '77 voorschadepost van f821.000,- .Nederland-Waterland' FLEVOLAND Beschaving vraagt geen kleding, ontkleed zQn vraagt beschaving! Dat is het ad vies van de leden van „Het Neder lands Nationaal Naturisten Ter rein". Dit terrein. vFIpro-natuar" genaamd, een dertig hectare groot naturistenterrein, gelegen in het Hulkesteinse bos, 110 hectare groot, in Zuidelijk Flevoland. Een uniek zomer- en winterrecreatie- oord voor Jong en oud. Op het terrein yan „Flevo-natunr" zijn, voor het eerst In Nederland, alle naturistische recreanten welkom. Tot nn toe was naturistisch re- ereëren alleen mogelijk in vereni gingsverband. ïn Zuidelijk Flevo land zijn ook geen nieuwsgierige geklede passanten, zoals op menig ander strand in ons land. De mensen die naar „Flevo-na- tuur" komen, kjefcen bewust voor ongekleed recreëren, het zoeker» naar natuur en innerlijke vrijheid. Kleding wordt in het dagelijks le ven v nog maar al te vaak beschouwd al$ een maatschappelijk statussymbool. Zonder kleding kan een basis gelegd worden yoor goe de intermenselijke contacteh en re laties. Het naturisme is al in het begin van deze eeuw opgekomen in Duitsland en later ih Frankrttk. Na de Eerste Wereldoorlog jföjji breidde het naturisme zich Sver geheel Europa. Naturisme gaafc vaak samen met vegetarisme, na tuurgeneeswijzen en niet roken en drinken. Het staat vaak in nauw verband met het streven om tot een zuiverder seksueel leven te ko men. Naturisten staat niet een be paald doel voor ogen, voor hen is het naturisme veel meer een uit ing van vrijheid. BEVRIJDING Het 'gemeenschappelijk naakt zijn kan voor velen een bevrjjding van lichaam en geest betekenen- Daarvoor is men, met de komst van „Flevo-natuur", niet meer af hankelijk van buitenlandse vakan tiereizen of van stranden met nieuwsgierige voorbijgangers. „Flevo-natuur" is een centraal gelegen recreatieoord, veertig mi nuten rijden van Amsterdam en Zwolle en "dertig minuten van Utrecht, met ruimte voor bunga lows, tourcaravans, tenten en dag jesmensen. Op het terrein komen 170 com pleet ingerichte bungalows te staan. Alles is aanwezig, alleen beddegoed en handdoeken moet men zelf meenemen. Het gehele terrein is aangepast aan gehandi capte bezoekers. Er is plaats voor $65 tourcaravans met een maxima le lengte van acht meter. Dagelijks kunnen 145 dagrecreanten tertecht op het terrein. Het terrein is voor zien van de meest uiteenlopende accommodaties. Er is een ..centrum gebouw, waarin een snackbar, restaurant en supermarkt zijn on dergebracht. Verder zijn daar te vinden een kinderverblijf, een ver- blijfsruimte, het zomer- en wirfter- zwembad, de sauna, het solarium, de sportzaal en de kinderspeel ruim te. Op het tefreln zelf zijn een 600 meter lang waterèir^uit, voor ka no- en roeiliefhebbers. een een bre de grasrand met rondweide aan wezig. 1v Op het terrein worden uitslui tend auto's toegelaten voor het ver plaatsen van caravans, rust en vei ligheid zijn dus gewaarborgd. Tot die rust dragen ook de omringende bossen en het nabijgelegen natuur reservaat „De Ganzengpuw" bij. Bevrijd van de dagelijkse beslom meringen en omringd door na tuurschoon kan de echte natuurlief- Naturisme: uiting van vrijheid vanaf begin mei ook in Flevoland. hebber zich hier naar hartelust uit leven. Voor degene dig het vooraf gaande met groeiend enthousiasme hééft 'gelezen, en die graag van ontspanning van lichaam en geest in een prettige sfeer wil genieten, volgt hier een prijsopgave. De bungalowhuur varieert van 250 per week in" het laagsei- zoeii tot 530 per week in het hoogseizoen. Lange week-ends en winterarrangementen zijn er al vanaf 115. Het tarief voor cara vans bedraagt, afhankelijk van lengte, 1250 tot 1450 per kalen derjaar. Het entreegeld per dag is zes gulden voor volwassenen en vier gulden voor kinderen. Het „Flevo-natuurterreln" wordt begin mei geopend en Is dan voor iedereen, mits ongekleed, toeganke lijk. KAMPEN - Op 1 augustus zal In Kampen het basisjaar van een Christelijke Akademie voor Beel dend Kunstonderwijs van start gaan. Het is het begin van een vijfjarige, tot het hoger beroeps onderwas gerekende opleiding. Het initiatief tot de oprichting van de- se akademie is uitgegaan van het christelijk cultureel studiecentrum, een in 1964 opgerichte stichting die „de kunstsinnige en culturele vor ming in de meest uitgebreide zin beoogt". Het centrum kreeg bekendheid door ^het organiseren Van vor- mingsweekends in het verleden, het uitgeven van het blad „Kunst zinnig" en een oriënteringsjaar in Rijswijk. Dit oriënteringsjaar vormt een overgang tussen middelbaar en hoger onderwijs en kent jaar lijks ongeveer 30 cursisten. De vestiging van de academie in Kam pen kent verschillende redenen maar is In hoofdzaak ingegeven vajiuit de toekomstgedachtgn bin nen het hoger beroeps onderwijs. In het komende decennium zal steeds meer de nadruk komen te liggen op concentraties van Hoger Onderwijsinstellingen in een be paalde regio (zogenaamde clusters). JkDe Kunstacademie is vanuit die ^optiek een welkome aanvulling op het onder#ijsspectrum binnen de regio Kampen Zwolle. In deze re gio zijn reeds gevestigd, de Ho geschool, sociale academie, peda gogische academie, hoger huishoud- en nijverheidsonder wijs, hogen economisch en admi nistratief onderwijs en de hogere landbouwschool. Alle scholen bin nen deze cluster hebben een christelijke signatuur. De Kamper Kunstacademie zal worden gevestigd in de voormalige van Heutszkazerae. Op dit moment wordt er In overleg met het niii- nisterie van onderwijs en arebitek- tenburo Offringa een verbouwplan opgesteld, dat zo mogelijk voor de aanvang van de school gerea liseerd dient te worden. Er wordt naar gestreefd in de cursus 1978-1979 met ten hoogste 75 stu denten te beginnen. Er zal zoals gebruikelijk by het Kunstonder wijs een selectieprocedure zijn. Het ligt in de bedoeling de volgen de vakafdellngen .te realiseren; schilderskunst en grafische kunst, p.l^stischeen-of ruimtelijke vormge ving. publicitelts- cq. grafische vormgeving, monumentdie vormge ving, keramische vormgeving, mo devormgeving.. Naast de Kunstacademie is ook aan Kampen toegewezen een Aca demie voor Expressie door Woord en Gebaar. Deze academie zal in augustus 1979 van start gaan. De mogelijkheid bestaat dat de kunsta cademie binnen enkele jaren zal worden uitgebreid met een eerlt- graads lerarenopleiding voor teke nen, handvaardigheid en textiele ..werkvormen. Curatoren van de Theologische Hogeschool staan positief tegenover deze onder wijsontwikkelingen in de regio. Daarom zijn er binnen de Ho geschool mogelijkheden geschapen de voorbereidingen voor de start van de Academies te begeleiden en te coördineren, zo bericht het Mededelingenblad vart deze ho geschool. HOGER ONDERWIJSSYMPOSI- UM. Op 1 april 1978 neemt dn. I. van Tuinen afscheid als burge meester van Kampen, warm pleitbezorger van het zich veati- gen vah academies In Kampen. Oin deze reden Is door enkele In Kampen gevestigde onderwijs instellingen het Initiatief genomen de burgemeester als afscheidsca deau een symposium aan te bie den. Vanuit de belangstelling van de heer Van Tuinen en het qpnere- tc gegeven van de start van de Kunstacademie is als thema voor dit symposium gekozen: „Wat verwacht Ik van deze (chrikteljjke) Kunstacademie?-. Dit, thema aal vanoit verschillende standpunten worden belicht en worden ingeleid door drs. J. Bos (hoofd HBO zaken Min. van O. en W.). de heer F. W. van der Have (inspecteur Knnston- derwjjs), prof. dr. G. Th. Rothui zen en prof. dr. C. A. van Swlg- nem (hoogleraar kunstgeschiedenis d' Vr«e Universiteit Tijdens het tweede gedeelte van «e bijeenkomst is er een forum- gesprek onder leiding van drs. T. Het symposium vindt Plaats op 28 maart aanstaande om "00 uur in de Stadsgehoorzaal la Kampen. ELBU&G1- Op kasteel „De Zwalu- wenburs|'te EIburg wordt van 18 maart ilbtfén met 24 april een ten toonstelling van schilder- en beeld houwkunst gehouden met als on derwerp .{.Nederland- Waterland". De opening wordt zaterdag 18 taaart \$»?icht door J. Baron van Knobbefcc(orff, dijkgraaf van het Hoogheéijnraadschap „Rijnland". Exposanten op „De Zwaluwen burg" zijn: Willy Belinfante; Joke de Boenj Hans Echauzier; Nora KAMPEN In de Nieuwe Kerk te Kampe^, gelegen aan de Broe- derweg 3a, wordt woensdagavond 15 maartj een regionale bijeen komst gehoudep vha de Evange lische Cftaro#. Medewerkenden zijn ds. Wj qlasbouwer, voorzitter van de EO, fijan van den Bosch van het' jongerenprogramma van de EO, het mannenkoor van IJssei- muiden en Grafhors! de sopraan Femmy van de Weg, Hana van de Maten, trompet eft Harry Hamer, die het orgel van de Nieuwe Kerk bespeelt. Aanvang acht uur en de toegang is vrij. ZWOLLE In de IJsselhal te Zwolle wordt op vrijdag 17 en za terdag 18 maart de Zwolse Oc- casion Beun gcjwuden. De benrs wordt aangebodèn door negen sa menwerkende dealers van Volkswa gen en Audi Onder de deelnemers automobiel bedrijf Flevoland uit Kampen en autobedrijf Van Olst uit Dronten, Lelystad en Oldebroek. 1 van der Flier; Karei Gomes; Piet vap Heerden; Flory Italianer; Reint de Jong; Frits Kelder; Char les Kemper; Hugo Liebe; Loek van Meurs; geertjan van Meurs; Els van Rees; Jos Smit; Geer Steijn; Jan van Stolk; Guus Sun- dermeyer en Melnte Walta. Voor de week van donderdag 9 maart tot en niet woensdag 19 maart. DRENTEN-MEERPAAL Zat. 20 uur. The Sting. LELYSTAD-ALPHATHEATER Do. vrij. zat. ma. en din. 19.00 u., vrijd. en zat. ook 21.30 u. Abba, Matinee zat. en woens. 14.00 u. Ab ba. Vrij. 24 0ft u. Pak me nog oen ^keertje. Woensdagavondcyclus: Le' Juga et l 'assecin. KAMPEN-CITYTHE, Vrijdag, zaterdag Killer vjmJ3entral'i Vrijdag 11 uur Bedf eest. Zondag, maandag en woen: half acht I drink your blood.7 Zaterdag, zondag 3 uur King Kong Contra Godzilla. Donderdag 9 maart a.s. Filmliga film: Mean Streets - toegang319 jr. EMMELOORD-VOORHUYS Zat. zon. en maandag 20 uur. Abba. ZWOLLE-BUITENSOCIETEIT Do. zat. 'zon. en maan. 20.00 uur, zondag ook 16.30 uur The white buffalo. Zon. 14.30 uur Bruce Lee's twee vuisten als een orkaan. ZWOLLE-STUDIO Z Proion. voor de derde week dag. om 20.00 uur, zat. en zon 14.30 en 20.00 tiur Once upon a time in the West. Zat. 23.30 uur Vrijerijen. ZWOLLE-DE KROON Gesloten. alf acht De agJialf ach* Kampens ereburger dr. Kolff (links) met een miniatuur kunst nier en burgemeester drs. 8. van Tuinen tijdens een bezoekje, dat dr. Kolff onlangs aan Kampen bracht. 55 KAMPEN „Binnen een Jaar eerste mens met kunsthart". zo meldde deze week het ANP. Deze voorspelling deed dr. W- J- KoU'f. Amerikaans hoogleraar van Neder landse afkomst in Leiden tijdens een symposium over het hartin farct. Dr. Kolff Is mede bekend geworden door de ontwikkeling van de kunstnier. waarvan het be gin zich afspeelde in Kampen, waar hij tijdens de Tweede Wereld oorlog werkzaam was In het stads ziekenhuis „De- Engelenbergstieh- ting", alwaar de eerste experimen ten met een kumitnier plaatsvonden. Dr. Kolff werd een aantal jaren ge leden benoemd tot ereburger van de stad Kampen. Volgens dr. Kolff, die zioh aan de universiteit van Utah al vele jaren bezig houdt met de ontwik keling van kunstmatige organen, zijn de problemen mét het kunsth art nu zo goed als opgelost. Er bestaan nu twee typen van het kunstmatige bart. Het oudste wordt aangedreven door samenge perste lucht. Dit hart heeft, aldus Kolff, zo'n graad van perfectie be reikt dat het waarschijnlijk als eerste in een mens zal worden in geplant. In zijn laboratorium in Salt Lake City is er uitvoerig mee geëxperimenteerd op kalveren. Vo rig jaar slaagde men er in een kalf ruim een half jaar In leven te houden met een kunsthart. Dat het tenslotte toch stierf, kwam doordat het dier te groot werd voor het hart. Om die reden wil Kolff nu dan ook schapen gaan gebruiken als proefdieren. „LUCHTHART' Het nadeel van het „luchthart" Is, dat de patiënt verbonden moet t(jn aan een pomp buiten *Un 11- chaam. Dr», Ilolff meent dat dit f ongemak wél te dragen is, zeker au men de pomp. die bestaat uit een metalen kastje, geruisloos en betrekkelijk- gemakkelijk te transporteren heeft gemaakt. Vol gens de hoogleraar zal het zelfs mogelijk zijn er auto mee te rijden door het via de Sigarenaansteker aan te sluitjBG op de accu. ZU. die leggen dat er nooit een mens zo door het leven zal willen, moeten zich goed realiseren dat het alter natief voor hen ook niet-1- zo aan trekkelijk is", aldus Kolff. ELEKTRISCH HART Nalat het „luchthart" heeft men in Utah ook een elektrisch hart ontwikkeld. Aanvankelijk was het de bedoeling, dat dit zou lopen op atoomenergie, maar sinds de Ame rikaanse overheid hieraan geen •tenn meer wil verlenen zij is bang dat terroristen iemand met *®'n hart zullen kidnappen om aan Plutonium te komen is men een andere richting ingeslagen. Het hart wordt nu aangedreven door een kleine elektromotor. Dr. FLEVOLAND Van 7 maart tot en met 2 april 1978 exposeren de in Lelystad woonachtige Lydia Ko lenbrander en Dirk Kunne olie verfschilderijen <ett boetseerwerk In het SmedlnghnU van de Rijksdienst voor de iJsselmeerpol- ders. Alhoewel Lydia Kolenbrander geen opleiding aan een kunstacade mie heeft gevolgd, js er wel spra ke van enige opleiding. Andere kunstenaars brachten haar name lijk dé grondbeginselen bij, waarna zij zich vrij heeft Jcunnen ontplooi en. Lydia Kolenbrander exposeer de in het Alhambra Theater te Amsterdam en in Oud Loosdrecht. Tijdens een huishoudbeurs in Amsterdam veroverde zij de eerste prijs schilderijen en de'door het Anjerfonds ter beschikking gestel de prijs voor vrijetijdsbesteding. Op 11 en 12 maart, alsmede 25 t.e.riij 27 maart a s. is Lydia Kolen* brander op de expositie aanwezig om aan. belangstellenden haar y/erk toe te lichten. Dirk Philip Kunne heeft zich sinds zijn jeugd hoofdzakelijk be ziggehouden met het vervaardigen van tekeningen in potlood en conté. Zijn eerste expositie vond plaats In het Amsterdamse „Arti et Amitltiae". Na zijn vertrek uit Holland bégon hij in Australië we derom met een opleiding tekenen en schilderen aan het „Raymond de Cusack College of Painting" in Sydney, waar hij les kree| van de nu In Australië gevestigde Lim- ELBURG In huize Ols Putten wordt dinsdag 21 maart een kamer muziekconcert gehouden. Het be treft een concert in het kader van de abonnementenserie van de Stichting Kamermuziek. Er wordt geconcerteerd door hét Hollands Hoorn Trio, bestaande uit: Jeanne van Tol op vlooi; Hans Dullaert op hoorn en Antoi- ne Oomen op piano. Zij zullen wer ken vertolken van de componiste^ Brahmas en Schumann e.a. y burgse schilder Willem Pass. Dirk Kunne had aldaar verschillende ex posities, po.a. in „Gallery Leonardo da Vinci" en „Exhibition Artist Guild of Australia". Eünd 19676 keerde hij naar Neder land terug en toont nti in Lelystad enige Australische landschappen met geheel andere licht- en kleursch-h-.ringen en een totaal afwijkende atmosfeer van die der lage landen. De eucalyptus bomen met hun kale basten en de wijde verten vaa het landschap tn een verzengende zon zijn daarvan een goed voorbeeld. Verder hangen op deze expositie van zijn hand Neder landse landschappen en portretten. De tentoonstelling in het Sme dinghuis Is op werkdagen geopend van 9.00-17.M uur en tijdena de weekeinden 11-12 maart en 20-25-28 maart a.s. van 10.00-12.80 en van 14.00-16.00 uur. DRONTEN De „rode haan" zorg de in 1977 voor een schade van in totaal 821.908,— ih de gemeente Dronten. De grootste hap kwam door de branden in een landbouw- jschuur aan de Rivierduinweg: 350.000.- en een landbouwschuur aan ^de Rendlerweg 331.000,-. De schade bU een brand óp de boven verdieping van een* woonhuis in Dronten jeverde een schadepost van 15.000,- op en het padvindersclub huis 20.000.-. In totaal rukte de vrijwillige brandweer van Dronten achtentwintlgmaal uit voor een brandmelding. Slechts eenmaal hier. van bleek loos alarm te zijn. In 7 gevalle#) werd assistentie verleend. OndermSsefr by verkeersongevallen, vee in egn kanaal, motorpech ple ziervaartuig. en een noodlanding van een vliegtuigje. Een en ander blijkt uit het zojuist verschenen jaarverslag van devrijwilllge brand weer gemeente Dronten. f 1977 wordt in het verslag voor "de brandweer een belangryk jaar ge noemd. In mei werden twee nieuwe voertuigen <ln en twee oude voer tuigen buiten dienst gesteld. Hier mee werd de eerste stap gedaan op deweg naar de vernieuwing van t 4 materieel. Robert J«rviik, een van Kolffs me dewerkers, heeft een elektrohydrau lisch hart ontworpen, dat zeer veel belooft voor de toekomst. Het is zo compact dat het In zija geheel in een menselijk lichaam ingeplant kan worden. „Maar eer heY zover is, zijn we wel wat jaartjeXver- der", aldus Kolff, „er moet flog veel research gedaan worden". REDDING Het kunsthart is iets, waar de medische wereld-^nu al vele jaren reikhalzend naar uitziet. Het zou de redding kunnen betekenen van mensen, die nu ondanks alle voor uitgang en goede zorgen, ten dode opgeschreven zijn, omdat een niet te repareren onderdeel van hun hart niet voldoende meer functio neert. Harttransplantaties zouden misschien uitkomst kunnen bieden, maar riooit voor allen, omdat er te weinig donors zijn. Dr. Kolff <zlet het kunsthart bet eerst ingeplant worden in patiën ten, b(j wie tijdens een operatie blijkt dat hun eigen hart nooit meer voldoende pompvermogen zal krijgen. Om die reden is het in planten volgens hem ook niet zo duur. De borstkas Is Immers al geopend en er is geen kans op ritmestoornissen en hartzwakte na afloop, wat de postoperatieve zorg sterk vereenvoudigt. VERTRAGING Het „luchthart". plus aandrijfme chanisme zelf kost momenteel on geveer 25.000 gulden. Dat zal w»l wat minder worden wanneer de apparaten in serie gebouwd wor den. Kolff ten zijn medewerkers hebben onlangs een firma opge- richf; die de harten op commercië le basis gaat producerèn. Dit i3 mede gedaan om meer financiële zekerheid te krijgen, nu de Ameri kaanse overheid wat moeilijk te bewegen is tot het verlenen van alle steun, die Kolff nodig meent te hebben. Kolff betretirt deze hou ding zeer, omdat daardoor naar zijn mening onnodige vertraging optreedt. Het kunsthart verschilt in wei nig opzichten, ook qna vorm, van een gewoon hart, zij het dan dat het van kunststof is vervaardigd. In één opzicht ja het echter wel heel anders: het agaat niet sneller kloppen by plotselinge emoties „maar ook zonder bonkend hart kun je wel verliefd zön", zo meent Kolff. t

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Elburger Courant | 1978 | | pagina 5