NORDR1NGFEST1VAL NEDERLANDS TEAM KOMT VRIJDAG PAS AAN BOD Broer en zus Neefs zijn van de Belgische partij BIJ Nordring- festival Ritmo Calienté zorgt voor een afsluiting van Nordringfestival West-Duiuland opent\woensdag de rij van deelnemende luimen Samenstelling teams •«- n. De rt «rat 'niet an, taaw strijd koe rijn. Di lèn ziet i van d« het Hol verschl ia eersti yolgdi ie kwan i gastzei s opgeno >r Hemj kwama i het he irwacte leer (T ns zici te sitft g «I ,de «f oud» mika geet bier is ie dua ird. :.n .n annus jonkur DRONTEN Het Metropole Or- kest en solisten, dirigenten, produ cers en arrangeurs uit 8 Euro pese landen nemen deel aan de „Nürdring Radio Prize 1873". ■en festival van Hghte muziek, dat van vVoensdag 15 tot en met taterdag 18 augustus wordt gehou den In de Meerpaal in Dronten. öe organisatie berust bij de NOS Er worden in totaal 80 a 100 deel nemers verwacht uit België, De nemarken, Finland. Groot-Brittan- nië, Nederlahd. Noorwegen. Wcst-Duitsland en Zweden. De Nordring is een samenwer kingsverband op Het gebied van de lichte muziek, dat In 1964 door de radio-omroepen uit de Landen om ae Noordzee werd gevormd. Tot de aktivffceitén van de Nord- ring behoort de organisatie van een jaarlijkse gezamenlijke mani festatie. Aanvaiikelijk bestojiden deze jaarlijkse |pvenementet£ uit internationale toprnees, waarbij elk deelnemend land? een solist(e) leverde voor een Norcjringteam dat in tijd van 114 dagen van het ene naar het andere land trpk om steeds met een ander orkest op te treden. Enkele jaren geleden werdén deze toemees vervangen door [manifestaties un één plaats in één land, zoals pp Helgoland, in Knokke en.^-vorigj jaar pejihagen. OPZET De opzet van het Nbrdring-festi- val, zoals dat dit j^ar door de ^lOS wordt georganiseerd, wijkt Tpip een aantal punten lopnleuw af van die van vorige evenementen. Het gaat dit keer om leen produ- cersfestivaJ, waarbij elk van de 8 deelnemende landen del produktie verzorgt van een afgerond pro gramma van lichte muziek van plm. 45 minuten. Het orkest, waarmee elk van de 8 produkties wordt uitgevoerd, Is steeds het zelfde, n.l. het Metropole Orkest, da' door de NOS voor het festival beschikbaar is gesteld. Elk van $e landen is op het festival verte genwoordigd door een eigen 'te am, dat is samengesteld uit ten hoogste 6 Instrumentale en of vo- kale solisten, een dirigent, een producer en één ^of meer arran geurs. De produkties. worden uitge- vtferd op 4 achtereenvolgende avonden in de Meerpaal (plm. 1500 zitplaatsen},, die steeds om 20.00 uur beginnen. Per avond ko men twee landen aan de beurt volgens dat schema: woensdag 15 augustus: West-Duitsland en Noor wegen. donderdag 16 augustus: Finland en België; vrijdag 17 au gustus: Zweden en Nederland; za terdag. 18 augustus: Groot-Brittan- n1ë en Denemarken. De avonden worden J gepresen teerd door Elles BergcW Artistiek coördinator van het festival' Dolf van der Linden, ,dié het Me tropole Orkest dirigecrlV in het Belgische en Nederlandse pro gramma- De produkties wprden beoordeeld door een Jury, wadrin elk land met een deskundige op hef gebied van de lichte muziek iS vertegenwoordigd. Voorzitter van de jury Is de dirigent en com ponist Cedric Dumont. die tevens dlrekteur is van Studio ZUrich van de Zwitserse radio. De produktie. die door de jury als de beste is aangewezen, ontvangt: de "Nord- ring Radio Prize 1973". Verder zjjn er prijzen voor de beBte so listische prestatie eh het beste ar rangement. De 8 deelnemende landenteams zijn als volgt samengesteld BELG I li Solisten; Louis Neefs, Connie Neefs, Micha Mpah, Norma Hjndy en Tonia, zang; Dirk Buyse, akteur. Met medewerking van de Bel gische zanggroep The Bob Boon Singers. Dirigent: Dolf van der Linden. o ^Arrangementen: Etienne Verschueren. Producer* "Ward Bogaert. DENEMARKEN Solisten: Ellen Winter en Freddy Poulsen, zang; Bent Schjaerff, Max Leth, pianp en vibrafoon; Peer Moller, 'presentatie. Dirigent: Kal Mortensen. Arrangementen: Ole Hoyer. Producer: Ole Mortensen. FINLAND Solisten: De groep „Cumulus", bestaarïde uit Anki Lindqvist,Heikki Harma (Hector), Cay Karlsson, Sakari Lehtinen en Petri Hoh- enthal. Dirigent: Mattl Bergström. t Arrangementen: Kaj Backlund. Producer: Nëikki Annala. GROOT-BRITTANNIE P Solisten: India Adams, Dennis Lotis en Frankie Stevens, zangi Marius Goring, presentatie. Met medèwerking Van de Belgische zang groep The BobBoon Singers. Dirigent: Les Reed. Arrangementen: Les Reed. oProducer: Steve. Allen. NOORWEGEN Solisten: Grethe Kausland, zang en de groep „Dizzie", bestaande uit j 0yvand Klingberg, Yngvar Numme, Tor Erik Gunstrom, Einar Idland en Svein Helge Hogberg. Dirigent en producer: Sigurd Jansen. Arrangementen: Sigurd Jansep. WEST-DUITSLAND I qSolisten: Nana Gualdi en Sven Jenssen, zang; Johnny Müller, mondhar- monlka; Jo Ment,bandoneon (harmonica). Dirigent: Alfred Hause. Arrangementen: WolfgangDyhr, W. Rönfeld en Heinz Schuitze. Producer: Tim Bontje# van-Beek. ZWEDEN Solisten: Eva Möller, zang. en gitaar; Svea-Bertil Taube, zang, gitaar nyckelharpa (Zweeds inétru- NEDERLAND Solisten;. Rifa Reys, Conny Vandenbos, Euson en Edwin Rqften, zang; Piet Noordijk, altsaxofoon; Louis van Dijk. piano. Dirigent:.Dolf van der Linden. - Arrangementen: Peter Herbolzheimer, Rhb Pronk, Dieter. Reith en Jerry van Rooyen'. Producer: Theo Ordemafi. en. presentatie; Ceylon Wallin, ment uit de 14e eeuw). Dirigent: UlfrjBJÖrlin. Arrangementen: Ulf Björlin. Producer: Ul£-Börje Berg. DE JURY t- De jury van het Nordring-festival bestaat uit de volgende leden: Helga Boddin. West-Duitsland. Leif Rustad, Noorwegen. 4 Erkki Melakos^ki, Finland. Ernest Blondeel, België. x Sjten Anderson, Zweden. Jan Bronkhorst, Nederland (stafmedewerker muziek Radio Ne derland Wereldomroep). Geoffrey Owen, Groot-Brittannfë. Ragnar Ballieu-Petersen, Denemarken. Voorzitter Ys Cedric Dumont. direktcur Ziirich van de Zwitserse radio. De winnaars worden bekendgemaakt op de slotavond van het festival op zaterdag 18 apgustus. De prijsuitreiking geschiedt door de heer>E- A. Schiittehhelm, voorzitter van de NOS. TUdens het juryberaad treedt het Zuidamerikaans ensemble „Ritmo Caliente" tfp onder leiding van Wim Ruylenburg. DRONTEN België, dat donder dag. op de Meerpaal-planken verschijnt in het kader van 'C festival, neemt fddel met een zes-mans-ploeg. Dirigent is de Ne derlander Dolf van der Linden, die ook voor de Nederlandse ar tiesten de dirigent-stok hanteert. B(j België1 doen o.a. broer (Louis) en zus (Connie) Neefs mee. Be paald geen onbekende namen in Nederland, maar ook de andere vier behoren tot de Belgische tóp-artiesten. De samenstelling van de Belgische ploeg is: CONNIE NEEES Connie Neefs groeide^ evenals haar vijftien jaar oudere broer Louis op in Heli Belgische dorpje "Gierle, Al vroeg voelde zij zich tot de showbusiness aangetrok kén, wat n£et zo verwonderlijk was met een broer in het vak, ï-n een vader, die een hartstochtelijk amateur-muziekbeoefenaar was. Nog s&eds is hij dirigent van en- kele harminieën en fanfares. Van af haar zestiende jaar volgde Con nie Neef? balletlessen en later stu deerde zij af aan de Akademie voor Kleinkunst te Antwerpen. Zij trad reeds op in enkele tele- visieshows en onlangs verscheen haar eerste grammofoonplaat. MICHA MARAH Micha Maraji marcheerde jaar geleden ale majorette de Bel gische sbow-busipees in. Zijwas voorbestemd om etaleuse te wor den en leefde zich uit in uniform en meremuta. Toen het idee ontst«nd om een grammofoon plaat te maken van en over rpajo- reRen, Wérd zij, uitverkoren als de zangstem. Dat wéé het begin van een carrière ih de lichte mu- trfek. Inmiddels heeft zij een aan tal grammofoonplaten Op haar naam 'staan, waarvan "Hey Mister -Popcorn", "Heel alleen kan ik niet leven", "Hey jon gens" en Johnny Boy" de bekend ste zijn. Zij zong op het song festival «van Menorca, wat haar eerste buitenlandse competitie was na optredens op de festivals in Knokke. Oostende, Middel- kerke en het festival Hit '72. Op Hit '73 won zij de tweede prijs. In april stond zij voor hel eerst op de planken als één van de Hoofdrolspeelsters in een ope rette. volgend' jaar gaat er een musical in premiere, waarüft zij de hoofrbl speelt. DIRK BUYSE De 27-jarige, in Gent geboren Dirk Buyse studeerde tonéelregie aan het R.I.T.C.S., hotI vor mingsinstituut voor toneer, film en televisie in Brussel. AÊterisn Leerde hij in de praktijk -in verschillende gezelschappen en te- levisieproöukties. Als free-lance acteur is hij nu al vijf jitar met grote regelmaat te den i» Vlaamse schouwburgen pn m de BRT-sturiio's. NORMA HENÖfY Zangeres-actrice-danèeres-nian- nequin Norma Hendy' (28) zit el v*naf haar vijftiende ,Jaar als be roeps in de showwcre|d. Ztl start te bi de Kees Brog-shows en maakletoernees in België «n Ne derland o.a. met hi)* Ron Davis- sextet en Gene Capri- Het grote publiek kent Norma vooral van haar plaat "Eén knal rode gum^Jböot". op het festival Hit '72 kreeg^ij dp persprijs voor haar vertolking van "Een jont» naar rpbn zin". DRONTEN De Finse groep "Cumulus" werd gevormd "in 1969 toen vier leden er van Anki Lindqvist, Cay Karlsson, Hector en Sakari Lehtdrten optraden in "Hair" in Helsinki. Wat later werd 'de groep uitgebreid met de4 musicus zanger Petri Hohenthal-, Aanvankelijk bestond hun reper toire vooral uit tolk music. In de loop der jareh is het repertoire echter sterk uitgebreid. Tot nu toe hebben syj vier langspeelpla ten gemaakt. Zij hebben ook efn eigen televisieshow, waarvoor zij veel gebruik maken van eigen teksten. "Cumulufe" is uiteraard ook vaak op ae Finse radio te beluisteren. Ook treden zij veel. op in restaurants en op muziek festivals. De nieuwste uitbreiding van hun repertoire wordt ge vormd 'door pvdn g- JP.IYQY vormd door parodieën op groe pen, die in de jaren 50 populair waren, zoals The Platters, Four Aces etc. Hun dirigent Matti Berg^trom is tevens arrangeur en een in Eih- land zeer populair bftssist. 1 4 t 'DRONTEN Wanneer zaterdagavond de laatste deelnemer van Denemarken (het laatst aan,de beurt komende land) zijn dan Wel haSr optreden beëindigd heef^ en de jury zich gaat beraden over de uitslag zal het Zuidamerikaanse orkest „Ritrn^, Caliente", orfder leiding van Wim Küylenburg de aanwezigen mqzikaal odthalen op de zogenaamde ..Laitin-muziek". Ritmo^Caflente is ontstaan uit.de formatie van wijien Thom Keiling. Öe groep bestaat .uit ,hoofdzakeiijk drukbezette studio musici van de grote orkesten, die Latin-muziek spelen uit lief hebberij. In Drenten treedt de groep op met een B-marts-formatie, be- sfaatiÜemit: Wim van cfer Beek, gi(;*ir en zang; jSrge Souto, percussie en fgm:. Hans van Es, orgel; Frank Noya. basgitaar; Evert Dyerweg, drums; Piet Noordijk, saxofoon, fluit; Wim Kuylen- 'bt^rg. trotnpet en z9hg; Maria de Castro, zangsoliste. Op het programmfl, dat Ritmo Caliente in Dronten verzorgt, staèt muziek uit vrijwel alle Zuidapierikaanse staten, met bét accent op de Cubaanse muziek. TONIA „Un peu de poiyre, un p*v d* ael" was het liedje waarmee To nia Dominicus in 1966 veel succes oogstte op het Euroviisie Song festival. Daaraan ging al .gen' op treden op het festival in Knokks in 1965 voordf.' waaraan Tonia. dochter van een oud-wielrenner en een artieste, contracten van de Duitse- televisie oVer Meld. Haar -carrière begon in 1961 toen men haar opmerkte tn het- piogramma "Kijk uit" van de BRT. Er volgden platenopnamen en optredens voor radio en tele visie. Ir» 1967 kreeg zij de intei^ pf-etatieprij8 op het Geilden Orp- heusfestival in Bulgarije. Een Ajaar later trad- zij op voor de Nederlandse televisie. Op het ogenblik heeft zij een personaji- ty-show voor de Belgische en één voor de Duitse teleevisle. Zij trad ve>der op in Luxem burg, Zwitserland. Frankrijk, Oowtenrijk en Roemenië. LOUIS NEEFS Louis Neêfs werd geboren in het kleine Belgische dorpje Glerlt (2400 inwoners) als zoon van een onderwijzer. Na enige technische «tudie leer de hij gitaar spelen en begon rond te zwerven als troubadour. Op zijn 21-ste kreeg hij een aan bieding van een gramrnofoonpla- tenmaatschppySindsdien heeft hij 60 singles en 60 L.P.'s opgeno men. Hij is zeei4 populair in Bel gië. Nederland oen Duitsland, waar hij regefrnatig 'wordt ge vraagd als presentator en zanger in radio-en televisieshows. "Op de Songoiyuipiade In Athene in 1968 Wim h(j de eerste prfjs. In 1970^ won hl) de eerste pr\}« )n Almeria ln Spanje en in 1972 de derde prUs ln Venezuela, liy ver tegenwoordigd» twee maai de BRT op Eurovisie Songfestivals in 1967 In Wenen en in 1919 In Spanje. Louis Neels is lid^van de s Mec^len. 3meenteraad van i

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

Elburger Courant | 1973 | | pagina 5