Vnr den Folereehler Ie Me. 1 Hygiëne- en Veiiigheidshoekje. Uitreiking der Mobilisatiekrnisen in de Provincie Gelderland. Een strenge winter op kornet. Rechtbank te Zwolle. PREDIKBEURTEN. BURGERLIJKE STAND. MARKTBERICHTEN. Korte berichten, ingezonden stukken. Boekbespreking. worden. De woning van J. van N, brandde geheel nib Het overige gedeelte kreeg veel waterschade, inzonderheid de kostbare meubileering. De inboedels waren verzekerd, dooh wegens de hooge waarde aan de vele antieke stukken, voor te klein bedrag. Een massa menschen was getuige van het schonwepel of boden hunne krachten ter bestrijding van den brand. Ruim drie uur kan de brandspuit water in overvloed geven. Een prestatie die in het brandblnschmaieriaal vertrouwen schenkt. De brand is ontstaan door het omvallen van een spiritusstelletje. HULSHORST. Met ingang van 4 Ootober a.s. wordt de stopplaats Nieuw Groeneveld opgeheven en zullen de buurttreinen op vsrzoek daar niet meer stoppen. OLOËSROEK. Helpt mee de tuberculose bestrijden Drinkt of schenkt nooit ongekookte melk! Ned. Centr. Vereen, t. Bestrijding d. T.b.c. o Gebruik geen gewone lampfitting als looplamp. Daarmee gebeuren ongelukken Een bekend bijenhouder te Veendam, die van jongsaf veel studie heeft gemaakt van zijn njjvere bevolking, weet nu reeds met vrij groote zekerheid te vertellen, dat we een kouden winter tegemoet gaan. Zijn bijen, die op de Drentsohe beide bezig zijn honing te vergaren, hebben ook nog tijd, den binnenwand van de korf met een vrij dikke slijmerige laagte bedekken, Dit doen ze hij weet dat bjj ervaring uitsluitend als de winter streng wordt. In den nazomer van 1924 dachten de nij vere bgen er niet aan zoo iets te doen. Zoodra de tijd van het honingwinnen voorbg is, zoo verwacht deze bijenvriend, zullen de bijen, ook al weer met het oog op de te verwachten koude, de vlieggaten met een scherm bedekken met een toegang van onder uit den korf. De vlieggaten zijn dan vooraf gedeeltelijk door de diertjes dicht gemetseld. Da wind ban dan niet recht streeks den korf binnentreden- Schotels voor klein gezin. Martine Wittop Koning. TJitg. A. W. Segboers, Uitg. Mij. Den Haag. Dit vierde kookboek in deze nieuwe serie behandeldSjhotels voor kleine gezinnen en het opdienen en garneeren daarvan, achtereenvolgens komt er in voor Vleesoh, Wild, Gevogelte, Eiergereohten, Sla-Variaties, Schoteltjes voor Koffietafel of Avondeten, Visohgereohten, Eenvoudige pasteien enz. Zooals bekend, is de sohrijfster een speoialiteite op het gebied van goed èn goedkoop eten. Het boek bevat meer dan 100 beproefde recepten en wordt door een 24 tal illu straties verlucht. Men zie verder de advortentie in dit blad. Taarten en ander Gebak. Martine Wittop Koning. TJitg. A. W. Segboers, TJitg. Mij. Den Haag. In dit kookboek behandelt de bekende leerares in koken en voedingsleer eens iets waar niet boven behoort„H09 eten wij het goedkoopst en toch goed Bijna den geheelen inhoud van een banketbakkerswinkel wordt hier behandeld. Meer dan 100 beproefde recepten komen er in voor, welke met een 28 tal illustraties verduidelijkt worden. Men zie verder do advert in dit nummer. Rijstgerechten en Toetjes. Mar tine Wittop Koning. TJitg. A. W. Seg boers, TJitg. Mij. Den Haag. Dit laatste kookboek in dezo nieuwe serie is, evena's da vorigen, gestoken in een keurig gekleurd omslag en bevat 25 illa8traties. De spijzen zijn er zoo aanlokkelijk op uitgestald, dat ge reeds begint te „water tanden". Meer dan 100 beproefde recepten komen er in voor. Voor elke beurs is er wat. Van de gewone Rijst en Gort tot de fijnste sohoteltjes toe. Het bevat niet alleen „Rjjst ter vervanging van aardappelen" maar ook diverse koude en warme puddingen, alsmede vla's eu schoteltjes. Voor den prijs enz. raadplege men da advertentie die op een andere plaats in dit blad voorkomt. 10 Sept. President Jhr. Mr. M. A. de Savornln Lohman. Off. van Just. Mr. J. L. F. Böhtlingk. Allereerst staat terecht J. A. te Nunspeet, wegens mishandeling, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende. In den avond van 2 Mei, omstreeks 10.45, ging H. met twee vrienden de stad uit. Er ontstond woorden wisseling tusschen een zekeren Lindeboom en A. Stoffer, waarin bekl. zich mengde. Stoffer zeide tot bekl. „donder op", en daarna zijn bekl. en hij samen den wal opgegaan om het uit te maken. Stoffer sloeg bekl. op het hoofd met een stok. Toen sneed bekl. Stoffer uit angst, om volgens diens bedrei ging, te worden doodgeschoten. Get. Arie Stoffer verklaart niet tegen H. gezegd te hebben, dat hij mee moest gaan den wal op. Dit gebeurde op verzoek van bekl. Hij heeft wel gezegd op H. te zullen schieten. Bekl. sloeg eerst, getuige sloeg terug met de hand, niet met een stok, zoo als bekl. beweerde. Get. is 3 weken onder behandeling geweest in het Sophia Zieken huis. Bekl. houdt vol, dat get. Stoffer eerst ge slagen heeft. Dr. E. A. Spanjaard, als deskundige ge hoord, bevestigt, dat get. Stoffer zeer ernstig verwond was aan den linkerpols. De hand komt volgens de deskundige niet weer terecht. Het moet met een heel scherp mes zijn gebeurd, het kan met dat ter zitting aanwezige mes gedaan zijn. De O. van J. meent, dat de bijzonderheden van het geval eenigszlns in het duister liggen. Zeker is echter, dat men bezwaarlijk van noodweer kan spreken. De gevolgen zijn ernstiger dan wellicht de bekl. heeft vermoed. Juist wegens die onberekenbare gevolgen acht spr. het trekken van een mes een hoogst ernstig feit "en vraagt 8 maanden gev.stiaf. Bekl. vraagt voorwaardelijke veroordeeling. Uitspraak over 8 dagen. Alsnu verschijnt Aalbert K. landbouwer te Steenenkamer, gem. Putten, 72 jaar, die zich heeft te verantwoorden ter zake van het niet terughouden van een hond. Als verdediger treedt op mr. Stenfert Kroeze. Bekl. is gedag vaard voor het kantongerecht te Harderwijk, omdat hij zijn hond, die op 4 Juli C. Bandsma aanviel, niet heeft teruggehouden. De kanton rechter achtte het ten laste gelegde bewezen en veroordeelde bekl. tot 3 digen gev.straf. Bekl. verklaart, dat de hond niet bij hem was. Toen de hond Bandsma aanviel was bekl. niet aanwezig. Hij is op het geblaf af gekomen, maar toen was de hond al stil. Get. C. Bar.dsma, veldwachter, verklaart, dat de hond op hem aansprong en bekl. K. stond te grijnslachen in het hout. Veldwachter Bouterse trok de revolver tegen den hond, en toen kwam de huishoudster tusschenbeide. Get. heeft bekl. gesommeerd den hond terug te roepen en dat heeft bekl. zeer goed verstaan, maar hij bleef maar staan lachen. Bekl. ontkent dit pertinent. Get. L. Bouterse, chef-veldwachter te Putten, verklaart, dat de hond uit de richting van K. kwam en op hen aanvloog. Bandsma schopte naar den hond, get. trok zijn revol ver en toen kwam de meld. Bekl. stond een kleine 40 M. verder te lachen en had er behagen in. Hij kon ook de sommatie van Bandsma best verstaan. De O. van J. concludeert tot bevestiging van het vonnis van den kantonrechter. Bekl, is een heftig man en spr. kan zich voorstellen, dat de ontvangst der veldwachters niet aan genaam is geweest. De verklaring van bekl. is in strijd met de getuigenis der verbali santen. Het komt er op aan, dat de hond kwam uit dezelfde richting als waar bekl. was en dat hij weigerde den hond terug te roepen. Spreker meent dat bekl.'s optreden van dien aard was, dat hij zich kan voor stellen, dat de kantonrechter een geldboete niet voldoende achtte De verdediger, mr Stenfert Kroeze, kan de indruk niet van zich afzetten, dat de zaak zeer overdreven is opgezet. Het is practlsch onmogelijk uit tegenstrijdige getuigenissen de waarheid te concludeeren. Het viel pi. op, met hoeveel nadruk de verbalisanten ver klaarden, dat bekl. stond te grijnslachen. Dit, gecombineerd met inlichtingen over beklaagde, wekt den indruk, dat men met alle moeite aan bekl. een hechtenis wil opgelegd hebben. De eene veldwachter spreekt van 7 M., de ander van 40 M. PI. acht dit van buitenge woon veel belang. De bewering, dat bekl. den hond op iedereen af stuurt, houdt volgens spr. geen steek. De stemming tegen bekl. uit zich in het briefje van den ambte naar aan de rechtbank, waarin staat, dat bekl. om boete niets geeft. Dit steunt op niets, want hij betaalde nog nooit boete en is ook niet, zooals de ambtenaar beweerde, een der meest gefortuneerden van Putten. Al deze dingen doen spr. besluiten, dat de zaak buitengewoon is opgeblazen. Spr. hoopt, dat men bekl. niet op 72-jarigen leeftijd nog in de gevangenis zal zetten. Bekl. blijft bij de tevoren gegeven ver klaringen. Uitspraak over 8 dagen. Door den Politierechter mr. A. J. M. van Heyst werden veroordeeld Wegens overtreding der Rijwielbelasting- wet: W. G. B. uit Harderwijk tot 2 maal f 15 of 2 maal 15 dagen, E. S. en B. v. d. L. uit Harderwijk, J. v. B. uit Ermelo, ieder tot f 10 of 10 dagen. Arend uit de F., 33 jaar, uit Oosterwolde, die op een dag tusschen 1921 en 1925 heeft weggenomen een aalfuik met kubbe van Berend Rechterschot. Bekl. zegt ze niet weg genomen, maar gevonden te hebben. Hij vond er fwee, gaf er één aan Rechterschot terug en nam de ander mee, daar hij er zelf ook één kwijt was. Get. Berend Rechterschot herkende de fuik en de kubbe als zijn eigendom, dat hij ongeveer twee jaar geleden vermiste. Door een storm zijn toen eenige fuiken van hem los geslagen, waarvan hij er door bekl. toen één terug kreeg. Get. Willem R. zag bekl. op een morgen de bewuste fuik, als was deze zijn eigen dom, lichten. Hij hoorde, evenals zijn broer en opperwachtmeester Gerrlt Westland, bekl. tenslotte verklaren, dat de bewuste fuik niet zijn eigendom was. De Officier van Justitie achtte het ien laste gelegde bewezen en elschtte tegen beklaagde f 25 boete of 25 dagen hechtenis, met last tot teruggave van de fuik en de kubbe aan Rechterschot. Vonnis f 15 of 15 dagen hech tenis met last tot teruggave van fuik en kubbe. Oscar Nicolaas Henri v. d. L. uit Putten was niet verschenen. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan wederspannigheid tegen den buitengewoon gemeenteveldwachter Renger Pieper. Bekl. was dronken en trachtte zich los te wringen, toen hij overgebracht zou worden naar het arrestantenlokaal. Geslagen is er echter niet. Eisch 7 dagen gevangenisstraf. Vonnis conform. Andries v. M., 26 jaar, uit Ermelo, heeft op 9 Augustus Gerrit Propltius, mishandeld. Bekl. bekent, maar P. heeft het aangehaald. Deze vrijde met bekl.'s zuster en dat vond hij niet goed. Hij heeft hem twee trappen en een klap gegeven. De trappen kwamen nogal ernstig aan, op de maag, naar get, P. verklaarde, hij heeft bloed opgegeven. Eisch 3 weken gev.straf. Bekl. vindt dit heel veel, hij is getrouwd, vader van twee kinderen. Een hooge boete kan hij echter ook niet betalen. Vonnis 7 dagen gev.straf. Zondag 20 September 1025 NED. HERV. KERK. Putten, 9V2 uur ds. v. d. Berg van Amersfoort 2'/j uur ds. Van Rappard van Barneveld. Ermelo, 9'/2 en 2V2 uur Ds. Timmer. Harderwijk, 9'/2 uur Ds. Van Mastrigt. 2 uur ds. Van Paddenburgh van Elspeet. 5'/2 uur Ds. Veenhuysen. Hierden, 10 uur preeklezen. 2'/2 uur Ds. Van Mastrigt. Nunspeet, 9'/2 en 2V2 uur Ds. Lammers. Nunspeet, Ned. Herv. Evang. Brinkersweg, 93/4 en 2'/4 uur de heer Van 't Zon van Dordrecht. Elspeet, vm. ds. Van Paddenburgh. Nam. geen dienst. Doornspijk, 9 en 2 uur Ds. Ronner. Elburg niet ontvangen. GEREF. KERKEN. Putten, voorin, en nam. Ds. Van Reenen. Ermelo, 9'/2 uur Ds. G. van Halsema van Nijeveen. 5'/, uur Ds. B. van Halsema. Voorbereiding H. Avondm. 'sHeeren Loo, 10 uur Ds. B. van Halsema. 5'I2 uur ds. G. van Halsema. Voorber. H. A. Veldwijk Stlcht.kerk, 10 en 2'/i uur Ds. Mulder Harderwijk, 9'/i en 5'/a uur Dr. Van den Bosch. Collecte voor de hulpbeh. studenten. Nunspeet, 9'/, en 2'/* uur Ds. R. de Jager. Doornspijk, 10 en 2'^ uur Ds. G. de Jager Elburg, 9'/i en 2'/2 uur dienst. CHR. GEREF. KERK. Harderwijk, 9'/2 uur leesdienst. 5 uur Ds. J. v. d. Vegt, em. pred. Donderdag 24 Sept. nam. 6'/2 uur, Ds, P. J. de Bruin van Veenendaai. Elburg 9'/2 en 2 uur Leesdienst. ZENDINGSGEMEENTE. Ermelo, 10 en 6 uur Ds. H. E. Beker. Zaterdagavond 7 uur Bijbelbespreking. OUD-GEREF. GEMEENTEN. Nunspeet, Stationsstraat L.c. 128, 10 en 2V2 uur leesdienst. rkEKIiBUEUW^, @a«. NED. HERV. KERK. Beroepen. Te Peperga-Blesdijke (toez.), W. Tj. Klumper, cand. te Epse. Aangenomen. Naar Woldendorp (toez.), J. T. Huisman te Den Andel. Naar Tjerk- gaast, C. Sundermeijer te Ritthem, Naar Langweer (toez.), M. E. v. d. Veen te Opende. Bedankt. Voor Oudewater, G. Beens te Monster. UEREF. KERKEN. Beroepen. Te Duurswoude, H. Steen te Zoutkamp. Te Zegwaart, H. Versluys, cand. te Klundert. Te Alteveer, C, Stam, cand, te IJsselsteijn. VEROA&ER1NGE N, HARDERWIJK. Vergadering der Jongelingsvereeniging op Gereformeerden grondslag „Pred. 12: la op Zondag a.s. 's avonds om 8 uur in de Chr. School, Akademiestraat. Agenda: 1. Gew. Gesch., Joh. 20, vr. Luchies. 2. Vad. Gesch., 1898—heden, vr. Wielenga. 3. Vrij ond,, vr. v. d Zande. ERMELO, Vergadering van de Ned. Herv. Jong. Ver. „BID EN WERK" elke week Maandag avond van 8 tot 10 uur, in het koor der Herv. Kerk. Jongelingen boven 16 jaar hartelijk welkom 1 Agenda: 1. Bijbelbespreking, Hand. 13, Eerste Zendingsreis van Paulus. 2. Gesch., Ahaveros of Xerxes (vervolg). 3. Vrij onderwerp. Meisjesvereen. „THEODORA" vergadert aanst. Dinsdagavond. PUTTEN. Geboren. Gerrit. zoon van Aart Bloemen- daai en Maria Mijnfen. Rijntje, dochter van Nui Arendse en Willempje van Bloemen- daal. Gerrit, zoon van Arie van den Hoorn en Aaltje Bast. Cornelisje, dochter van Teunis van de Langemheen en Geertruida van den Hazel. |acob, zoon van Cornells Meiling en Maria Beijnen. Ondertrouwd. Thiemen van Nieuwenhuizen 22 jaar en Peetje Jansen 19 jaar. Getrouwd, Gijsbert Kult 30 jaar en Heintje Bakker, 26 jaar. Wilhelmus van 't Hof, 47 jaar en Maria van den Berg, 29 jaar. HARDERWIJK. Geboren, Beertje, dochter van Jacob Wenum en Hendrikje Boonen. Elbert, zoon van Peter Klaassen en Wijntje Petersen. Jacob, zoon van Jacob Westeneng en Lam- berta Catharina Zwijnenberg. Sophia, dochter van Gerrit Mulder en Hendrlka Klaassen. Wichert, zoon van Gerrit Smlnk en Jannetje Brulnink. Arend, zoon van Arend Spijker en Grietje Besselsen. Arentine, dochter van Mlgchel Dirksen en Johanna Noordhof. Ondertrouwd. Hendrik van der Velde en Lammertje Priem. Goosen Rlphagen en Hester Jansen. Johannes Hermsen en Susanna Catharina van de Weijer. Getrouwd. Jan Nieuwenhuis en Beertje van de Kamp. Overleden. Hendrikus Johannes Couiier, 73 jaar, wedn, van Antonetta Maria van Gisteren. ERMELO. Geboren, Maasje, dochter van Steven Cozljnsen en Aaltje van den Hoorn. Ondertrouwd. Wouter Achterberg en Jantje Woudstra. Renger Nummerdor en Rijntje de Bruin. Jan Prophitlus en Jannetje Schuur. Getrouwd. Jacob Louis MeiJ en Wijnanda Meijer. Overleden. Maria Johanna Petronella Coster, 55 jaar. Andrieske Römer, 41 jaar. Jan van de Pol, 21 jaar. ELBURQ. Geboren. Jentje, dochter van Harmen Zwep en Aleida Barneveld. Willem, zoon van Hendrik Willem van de Wetering en Pietje de Beer. OLDEBROEK. Ondertrouwd. Albert de Bruijn en Eibertje Bosch. Geboren. Johanna, dochter van Johannes Wenslnk en Hendrikje Dokter. Willemina, dochter van Willem Brink en Evertje de Groot. Overleden. Stijn Groeneveld, 12 dagen. Margaretha Maria Scholte, 7 jaar. DOORNSPIJK. Ondertrouwd. Gerrit Doorneweerd en Batje van Oene. Geboren. Maria, dochter van Hendrik van Aller en Machteltje Fransman. Overleden. Harmina Krooneman, 11 jaar. NIJKERK. Geboren. Hendrik, zoon van Johannes v. d. Veen en Cornelisje Bouwmeester. Andries, zoon van Gerrit van Leuveren en Annetje v. d. Beek. Heimen, zoon van Barend Bos en Woutertje van Doorn. Gretha, dochter van Benedictus Nihom en Elisabeth Nihom. Overleden. Marinus Hendriks, 18 maanden. Hendrik v. d. Veen, 3 jaar. Adrianus v. d. Hoven, 81 jaar, wedr. van Maria v. d. Grootevheen. Gehuwd. Teunis van Kerssen en Maria Brink. Willem Bruinekool en Maria v. d. Bunt. Ondertrouwd. Anthonie Klok en Evertje Dijkhuizen. NUNSPEET. Ondertrouwd. Johannes Haverkamp en Machteld Vermeer. Geboren. Aart, zoon van Evert de Jager Reintje den Herder. Overleden. Diderica Cornelia de Groot, 71 jaar, weduwe van Francois Adrlaan Molijn. Gerrit van Spijkeren, 81 jaar, weduwnaar van Jentje Docter. ROTTERDAM, 15 Sept. 1925. Vette koeien le qual. 125 a 120 ct., 2e qual. 108 a 104 ct., 3e qual. 80 a 55 ct. Ossen le qual. 120 a 0C0 ct., 2e qual. 108 a 96 ct., 3e qual. 0— a ct. Kalveren le qual. 180 a 175 ct., 2e qual. 180 a 155 ct., 3e qual. 0— a —0 ct. AMSTERDAM, 16 Sept. 1925. Ter veemarkt waren aangevoerd 305 vette kalveren le kw. f 1.10 af 1.20, 2e kw. f 0 90 at 1.10, 3e kw. f 0.80 a f 0.90 per Kilogram. 44 Nucht. kalveren f 14 a f 24 per stuk 667 vette varkens le kw. 1.11 a 1.12,2e en 3e kw. f 1,09 a f 1.10 per kilo schoon gewicht PUTTEN, 16 Sept. 1925. (Oficiëele opgave). 80000 Eieren f 9.00 a f 11.10 per 100. Kalveren f 8.— a f 30.—. Biggen f 12.— a f 22.00. Schrammen f 0,76 kt—. Vette varkens f 0.84 a f 0.0 per K.G. Tamme Konijnen f 1.00 a f 2.00 Jonge Kippen t 2.C0 a f 3.00. Jonge Hanen f 0.40 a f 0 90 Oude Kippen f 1.00 a f 1.50, Oude Hanen f 1.00 a f 1.50 Duiven (paar) f 0.40 a f 0.—. Patrijzen jonge f 0.C0 f 1.00 Patrijzen oude f 0,50 h f 0.55, HARDERWIJK. Officieele Staat van aan den Gemeente- Vischafslag aangevoerde vlsch gedurende de week van 7 Sept. tot en met 12 Sept. 1925. hoogste laagste rp.' k Aanvoer markt markt Zee-Aal 2913 K.G. 1 50 0.64 0.82 Bot sleep 570 K.G. 1.09 0.79 0.92 Bol z.net 1324 K.G. 1.00 0.47 0.65 Garnalen 12739 K.G. 1.40 0.35 065 Schol - K.G. 0.— 0 0 Nest 14987 mnd, 0.35 0.30 0.30 De opbrengst van de op heden alhier door enkele dames gehouden verkoop van z.g. Emmabloempjes ten bate der t.b.c.-be- strijding heeft opgebracht de som van f 118 28Vi- Op verzoek van den Commissaris van Politie te Leiden, is te Amsterdam aangehouden en naar Leiden overgebracht. J. O., huisvrouw van A. de V., wegens het in hulpeloozen toestand achterlaten van hare zes minderjarige kinderen. Bij het vasthechten aan het uiteinde van de Hoogewoerd te Leiden van een reclametransparant voor de hier ter stede georganiseerde L.A.W.E.T.,zakte Maandag in den laten avond de daarvoor gebezigde schuifladder in elkander, met het treurig gevolg, dat de 'daarop staande werkman E. van een hoogte van pl.m, 8 M. naar beneden stortte. Met een ernstige hoofd wonde werd de man opgenomen en binnen gebracht in het café „De Plantage" van den heer Overdijk, waar hem de eerste heelkundige hulp werd verleend. In zorg- wekkenden toestand werd hij vervolgens per brancard overgebracht naar het Elisabeth-gesticht. Te Gronw (Zeenwsch Vlaanderen) heeft de 21-jarige S. een zekeren B. na een woordenwisseling een oor afgebeten. De 25-jarige landbouwer H- Ban- nink, uit Haaksbergen, werkzaam op het landgoed van deD heer Van Heek, „Teesink", te Boekelo, had juist met een met paard bespannen wagen de hoeve verlaten, toen het dier op hol sloeg. Bannink, die niet tjjdig genoeg op zij kon springen, kreeg 't lemoen in den rng, met het gevolg, dat hem de wervelkolom ge broken werd. Een spoedig ter plaatse ge arriveerde geneesheer kon elechts den dood constateeren. Te Smilde is de arbeider A. Oosting werkzaam in de aardappelmeelfabriek, van een ömeter hooge stelling'gevallen en kwam met 't hoofd op een betonnenvloer terecht. Hij werd naar het ziekenhuis te Assen vervoerd, waar schedelbreuk geconstateerd werd. Zijn toestand is levensgevaarlijk. Te Lsersnm is, na een dronkemans- fnif, zekere v. d. B. in den drank gestikt. Te Diepenveen is Maandagavond de heer J, P., uit Deventer, in een kolk geraakt en verdronken. Te Bennekom is Maandagavond het 6 jarig zoontje van den heer E. J. van de Kamp, hoofd der bijz. school aldaar bij het spelen met een vliegenden hollander onder den goederentrein geraakt. Het kind werden beide beentjes onder de knie ver brijzeld. De brug over den IJssel bij het Katerveer. Een deputatie nit het comité ter bevorde ring van de overbrugging van den IJssel bij het Katerveer, bestaande nit de heeren H. S. Gratama en G- M- Cromtne heeft, naar het „Hbld," meldt, in audiëntie bjj den Minister van Waterstaat toezegging ontvangen, dat de Minister voornemens is in 1926 met den bouw van de brug te laten beginnen. Op de vraag van de heer Cromme, hoelang het zal duren alvorens de brug gereed is, antwoordde de Minister drie jaar. De Minister deelde niet mede, welk bedrag op de begrooting voor 1926 wordt gebracht. De onteigening der gronden is op één perceel na geheel geregeld. Het comité heeft goede verwachtingen van het optreden van dezen Minister, daar reeds in 1917 de overbrugging van den IJssel bij het Katerveer door den heer Bongaerts ais Kamerlid krachtig in de Kamer verdedigd werd. In 1906 is het comité opgericht en het was de tiende Minister van Waterstaat, waarmede het zich in verbinding stelde alvorens boven bedoeld resultaat werd verkregen. Voor de totstandkoming van dit werk, waarvan de urgentie meermalen werd be pleit en erkend, konden echter tot nog toe geen gelden worden beschikbaar gesteld met het oog op 's lands financiën en meer noodige uitgaven elders. Tans is het mogelgk het werk in 1926 in uitvoering te brengen. In 1926 zonden de oeverpeilers kunnen worden gebouwd en de 'oenoodigde gronden bunnen worden aangekocht. Een bedrag van f 250 000 wordt daartoe uitgetrokken. Ernstig ongeluk op de Maas. Op de Maas te Rotterdam, ter hoogte van de fabriek „Feyenoord", voer een roeiboot, waarin drie fabrieksarbeiders gezeten waren, n.l. G. TJ- L., C. v- D. en A. v. W., allen nit IJsselmonde afkomstig. Op dezelfde hoogte voer ook de motorsieepboot „Mobi V", die het sleepschip „Daventria" trok. Esn der arbeiders wilde ook de roei boot laten voorttrekken en wierp daarom een touw om een bolder van het sleepschip. Het tonw echter was te kort en daardoor kreeg de roeiboot een schok. Alle drie in zittenden geraakten te water. G. J. L. en C. v. D. konden gered worden, door de mo torsleepboot, maar A. v. W. verdween in de diepte. Alle pogingen om hem te redden bleven zonder resultaat. De rivierpolitie heeft nog geruimen tijd gedregd, dooh slaag de er niet in het lijk te vinden. Een duistere zaak- Dinsdagavond heeft in de Peperstraat te Amsterdam een twist plaats gehad tnsschen verschillende persorien, waarbij 'i ten slotte zoo hevig toeging, dat de eene partij de andere met messen te lijf giDg. De treurige afloop van het geval was, dat een man een messteek in den mg kreeg en ten gevolge daarvan in het Binnengasthuis ter ver pleging moest worden opgenomen. Zijn toestand was Woensdagmorgen, hoewel niet van gevaar ontbloot, redelijk. Door de politie werd in den loop van den avond iemand gearresteerd, die ver dacht wordt den aanslag op het slacht offer te hebben gepleegd. Meer dan twintig getuigen werden bij de politie ontboden om opheldering te geven, maar uit het voorloopig verhoor, voor zoover dat in den laten avond nog kon plaats hebben, bleek maar al te zeer, dat het hier een duistere zaak betreft, waaromtrent de ingewijden de grootste geheimzinnigheid aan den dag poogden te leggen. Het nadere onderzoek zal ongetwijfeld meer licht werpen op deze zaak, die niet gerangschikt mag worden onder de rubriek van de veelvuldig voorkomende vecht partijen. Den 3en October a-s. zal door den oud Opperbevelhebber van Land- tn Zeemacht, Zjjn Excellentie Generaal C. J. Snijders het mobilisatiekrais te Arn hem plechtig worden uitgereikt aan allen, die in de Provincie Gelderland woonachtig, voor het dragen van bovengenoemd Krnis in aanmerking komen en het wenschen te ontvangen. Aangezien aan ieder, aan wien het Krnis zal worden uitgereikt, tevens het daarbij behocrende Diploma zal worden verstrekt, is het noodzakelijk, dat zij, die daarvoor in aanmerking wenschen te komen, zich zoo spoedig* mogelijk, doch uiterlijk voor 22 S3pt. wenden tot de nader door de plaatselijke commissie, bekend te maken adressen. Zoowel als gedemobiliseerdec van Land- en Zeemacht komen ook in aan merking niet militairen, die werkzaam ge weest zijn bij het Roode Kruis, de Comi é'a tot Ontwikkeling en Ontspanning en Mili taire Tehuizen. De plechtigheid zal o.a. worden opge luisterd door het Korps Rijdende Artilerie, terwijl het oude beroemde Schuttersgilde van Huissen eveneens zijne medewerking met het bc-tenie vendelzwaaien zal ver leenen, bovendien zullen ook de noodige Provinciale muziekkorpsen niet ontbreken. Waar ongetwijfeld velen het op prijs zullen stellen, het Krnis nit handen van hun oud Opperbevelhebber te mogen ont vangen, drale men, om 'n goeden gang van zaken te bevorderen, niet, zich zoo spoedig mogelijk aan te melden bij de nader in iedere gemeente bekend te maken adressen. (Buitenveranttcoordelfikheid der Redactie (Flaatting beteekent nog geen inttemming). Ie. verantwoording nagekomen giften v. d. Stormramp. Vereen. „Vrouwenleven" te Harderwijk f 15 A. J. W. (winst van gedenkboekjes cycloon) f 8,50. Voor meerdere giften houdt zich beleefd aanbevolen J. H. FESEVUR Peuningm. „Roode Krnis", afd. Harderwijk. Postrekening 15116. Harderwijk, 17 Sspt. 1925.

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

De Harderwijker | 1925 | | pagina 6