GAAT VAN VADER OP ZOON Openbare Leeszaal. NiOMpeAs Belijdenis-Cadeaux. Maalt de Paaschdagen gezellig 1.1. LOEF. Iml- in fiaulmilil. [MM. KIPPENGAAS KINDERWAGENS W. B. IMZEfOORT ZWOLLE SIRj SUS' PLUINIVEEÏIEBER Regulateur® Klokken v.h Fa. Kernebeek, Prima Kippengaas e zending VITRAGES is aangekomen, mger dan Werd dessins, voor zeer lage prijzen vanai 22, 25,30,38 40,45,48,51 ets. per el etc. Fa. BOLLEE, Tel. 20, Harderwijk. Stni Stoom-, Wascti- on Minrichtini „Do Hoop E. EHCSEü HODTïEILING Z8 Maait I9Z3, Mig Boerenerf landhuizen enz. J. Amptmeijer Putten. H.H. Pluimveehouders Groote Houtveiling N.V. Middenstands Credietbank voor Amersfoort en Omstreken m x H. B. Amsing, N.V. Wessanen's Koninklijke Fabrieken Zuivere Murwe Lijnkoeken, halfpotidspak haifpondspak D 39 ets. B37 ets. j in de keuken; W, WIELENCA, Boekhandel, W, HOP, bij 'sHeeren Loo, ERMELO, Agentschap te Putten: Achterstraat Ontvangen een collectie Verder ruime voorraadkasten, spiegels, schilderijen, ook op fluweel. Orgels en Orgelmuziek. het beste en goedkoopste. E. v. WILGENBURG, TonseS, gem. Errnelo. j. MOTZ, Meubelmaker te Errnelo. (met paard). HARDERWljK. H. KUIPER - PUTTEN. Hel bests en hilüjksts adres: Boekhandel - Putten. Vraagt Prijscourant aan bij de Gebr, NIEUWLAND, Amersfoort P. BOLHUIS ERMELO. Levering m alle Drukwerken. Puik dijend Lijnmeei merit „Ster" Lijnzaadschilfers Vleeschhouwerij, Spekslagerij gebruikt, doet langer dan ieder ander met zijn schoeisel, derhalve: Door QUICK schoencrême te koopen, Spaart men geld met hoopen. öe wegens niet aankomen van de wagon uitgestelde Putten, kei weiland „de groote Beneen" GROOTE HARDERWIJK. Ong. 580 perc. geschaafde en geploegde dakdelen, vloer delen, kraalschroten, battings van 2 x 4 en 2 x 3, richels, ramen, deuren, schotten enz., Ong. 500 perc. geschaafde en kraalschroten, battings van 2x4 en 2x3, richels, ramen, deuren, schotten enz., Boerenerf „de Eemtenpol", Bouwland en hakhout, Bouw- en weiland en hakhout, Nieuw-Groevenbeek Landgosdjieuw-Broevsnbeek" onder Errnelo en Putten, ASi03S YERKBIJOBAAR II TWBU HWALITKITOI 4.6O. vanaf f 3.20 per rol. 20 PINDRAADf 6,50 per rol ASPHALTf 3.30 per rol. I Helder j waschgoed I Billijke prijzen Hygiënische behandeling he I ngj 60 ct. Van Nelle's Echte Baaitabak 75 ct per ook in ons en V2 ons pakjes per 00k in ons en '/a on® pakjes Dorpshuis Nunspeet. Zaterdag avond 7-9 uur. T oes ang kosteloos Vraagt ze Uwen winkelier Schuurpoeder „SCHURA" van de fabriek „GLIM" is een ver rukkelijk hulpmiddel het maakt de vuilste potten en pannen in een oogwenk schoon, is ook zeer geschikt voor het reinigen van het bad en van houtwerk.10 FIJNE KERKBOEKJES. LUXE ZAKBIJBELTJES. BELIJDEN1SBOEKEN. CHR. LEESBOEKEN. DAGBOEKEN. BELIJDENISTEKSTEN. W ANDTEKSTEN. FLUWEELTEKSTEN. GLASTEKSTEN. BELIJDENISPLATEN. BIJBELSCHE PLATEN. Zie etalage bij 20 Donkerstr. - Harderwijk. door U nu een ORGEL of PIANO aan te schaffen op koop- of huurcontract, in de merken „Standard", „Leonardt", „Liebmann", „Mannborg" enz. Prachtige mooie zwarte Duitsche Piano voor liefhebber. Alles fonkelnieuw en billijk. 24 PRIMA KWALITEIT. Hoog 6 voet per rol Hoog 5 voet per rol Hoog 4 voet per rol Hoog 3 voet per rol Hoog 2V2 voet per rol Hoog 2 voet per rol Hoog l'/a voet per rol Hoog 1 voet per rol Pindraad Asphalt Prijzen zijn vrijblijvend contant. Aanbevelend, 40 i 16.OO. f 13.35. 10.70. 8.00. 7.00. S.90. 3.20. 6.50. 3.30. S f i f f f f f Rentevergoeding: Deposito's tot 5 pCt Spaargelden 4 pCt. Rek courant 3 pCt. Koop en verkoop van effecten Verzilvering van coupons en verder alle Bankzaken 40 (mandewagens). GLAS, AARDEWERK enz. Aanbevelend, 40 Het bekende ZWART GOED voor JAPONNEN en ROKKEN met bat merk is steeds bij Uw winkelier verkrijgbaar. Alleen dit SLEUTELWERK garandeert voor blijvende ZWARTE KLEUR en GLANS. heeft steeds voorhandeneene groote keuze Prijscourant gratis en franco. 20 Agent voor Nunspeet en Omstreken H. Slpkes, Beukenlaan, Ntiocpeeb Tevens adres voor het geven van Orgaüss. Gemengd graan A, met zonnepitten, 50 K.Gf 6.60. Gemengd graan B, pracht kwaliteit, 50 K.Gf 6.35. Gemengd graan C, met weinig maïs, 50 K.Gf 6.20. Doet Uw voordeel. Vergelijk de prijzen met die van Uw tegenwoordige leveranciers. Aanbevelend, 40 S^T" Bestellingen worden franco thuis bezorgd Pelikaan: En...waarde heer...vertel me eens: hebt ge de proef genomen? Jaap: O, Pe li kaantje ft Resultaat is méér dan'k durfde droomen! M'n schoenen lachen heel den dag. vanaf den eersten morgen dat ik ze, op jouw goeden raad, met„Erdal"ging verzorgen! Laat Uwe meubelen vakkundig maken,1 repareeren, politoeren oï stoffeeren 6ij Aan onze Klanten Het wordt U zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt. De Auto-Omnibus van de Veluwsche Autodienst stopt te Nijkerk bij Hotel „De Roskam", dus vlak bij onze deur. Op onze vaste klanten mogen wij natuurlijk rekenen, om dat wij als altijd het goedkoopste adres zijn. Aan onze niet-klanten bevelen wij ons ten zeerste aan. Fa. E. S. van der Hoeden, Nijkerk, Langestraat 177 Kloosterstraat 90—98 HEEREN-. DAMES- on KIN DERKLEE DING P. PLEITER HALLO! Telefoon 17© Electrische Drukkerij Boekbinde rij H. LEGEBEKE SMEE POOR TEN B RINK HARDERWIJK, CARTONNAGES Doozen - Portefeuilles BROCHEERWERK BIJBELBINDERIJ ENCADREEREN en SCHOONMAKEN VAN SCHILDERIJEN 8 WORMERVEER - Opgericht 1765. Merk „Ster" en W. L„ 12-J3 pCt. Vet. Grondnoienkceken merk (W, K, F.) - Cocoskoeken, in geplombeerde zakken. Grootste Voedingswaarde. Eere-Diploma PARIJS. Alles gegarandeerd zuiver. 30 Negen Gouden Medailles. Specialiteit in eigen gemaakte fijne Vleeschwaren, machinaal ge sneden. Rolpens. Prima Geldersche Rookworst, grof en fijn, „met loodje", hetwelk de zuiverheid garandeert. 20 Hebt U lichte of zware varkens te verkoopen, vraag dan de prijs even bij ondergeteekende of zijne com- missiekoopers, iet wel: Szagr E, H. BOS, Nunspeet. 60 QUICK-Mij - PUTTEN. zal thans plaats hebben op Nunspeet. Not. MEESTERS zal DON DERDAG 29 MAART a s,, v.m. HALF TIEN, in hotel „DE ROSKAM", publiek verhuren, om te weiden tot 1 Nov. a.s. Voor mej. de Wed. H. v. 't Hul. in 2 perc,, oost- en westk. Aanw. C. Siebkes. 16 A. L. WILLEMSEN, deurw, zal ZATERDAG 31 MAART 1923, voorm. ELF UUR, aan het Station Harderwijk, bij het Koffiehuis van den heer STEM PELS, a contant publiek ver koopen zeer geschikt voor nieuwbouw, alles afkomstig van Officiers barakken te Soesterberg. 31 nam. 2 uur, bij het Café „DE HALVE MAAN" te Putten. Er zullen verkocht worden zeer geschikt voor nieuwbouw. Alles afkomstig van Officiers barakken te Soesterberg, Voor den verkoop genummerd te bezien. 40 Notaris DEIBERT te Putten zal op V/OENSDAG 4 APRIL 1923, bij J. W. v. ROSSEM bij inzet, en op WOENSDAG 11 APRIL 1923, bij Mej. Wed. J. VAN DAM, telkens v.m. HALF TWAALF, voor de Diaconie der Ned. Herv. Gem. te Putten, publiek verkoopen Perceel 1. Het aan de Rijksstraat bij de Halte Bijsteren onder Putten gelegen kad. Sectie K, nrs 883,884,601, 602, 603 en het West. ged. van 885, huis, erf, bouw- en weiland •en weg, groot ong. 1.20.00 H.A. Een kamer met ged. grond is verhuurd aan de Wed. G. de Graaf. Perceel 2. Sectie K, nrs. 600 en 599, gr. 56.70 are. Perceel 3. Sectie K, het Oost. ged, van nr. 885 en 886, gr. ong. 53 aren. Perc. 1, 2 en 3 komen ook in massa. Aanv. huis terstondrogge land na den oogst. Betaaldag 1 Juli 1923. 47 van op Notaris DEIBERT te Putten zal op DONDERDAG 5 APRIL 1923, bij Mej. Wed. J. v. DAM te Putten bij inzet en op DON DERDAG 19 APRIL 1923, bij J. W. VAN ROSSEM bij toeslag, telkens voorm. 10 uur, voor de N.V. Nieuw-Groevenbeek, pu bliek verkoopen Het gunstig aan de Rijks straat gelegen, om zijn natuur schoon gerenommeerd omvattende de Landhuizen „DE ZWALUW". „BLOEIMAAND". „VARIËTAS". „OP DüJtOOGTE". „1905". „MULTUM IN PARVO". „DE MEERLE". „ONS HUISJE". ,,'t WILDEBOSCH". En eenige perc. bouw terrein, ook aan de Har derwijkerstraat. Dagelijks te bezichtigen, waar toe zich te vervoegen bij J. Oeurts aldaar. Verkoopers zijn bereid aan gegoede koopers 70 pCt. der koopsom op hypotheek te geven. Aanvaard, bij de betaling vóór oi op 1 Juni 1923, alleen „Ons Huisje" en ,,'t Wildebosch" zijn verhuurd. Veilingboekjes met kaart voor f 1.— verkrijgbaar bij genoem den Notaris en bij de firma Waltmann Co. te Utrecht en ter inzage bij Mej. Wed. J, van Dam, J. W. van Rossem en J. Geurts. 6?

Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe - Periodiekenviewer

De Harderwijker | 1923 | | pagina 4